Ochrona środowiska

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja projektów, które mają na celu ochronę środowiska.

Jednym z głównych celów statutowych Fundacji Veolia Polska jest rozpowszechnianie edukacji ekologicznej wśród dzieci i młodzieży oraz realizacja projektów, które mają na celu ochronę środowiska. Swoje cele realizujemy między innymi poprzez:

  • współpracę z władzami samorządowymi oraz oświatowymi – w ramach realizacji programów edukacji ekologicznej,
  • organizowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów oraz innych form szerzenia wiedzy,
  • prowadzenie działalności publicystycznej i informacyjnej,
  • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.

 Naszym priorytetem jest angażowanie lokalnej społeczności w działania podejmowane przez Fundację, gdyż razem możemy więcej!