Wolontariat pracowniczy

Celem Programu Wolontariatu Pracowniczego jest rozwijanie zaangażowania społecznego pracowników spółek Grupy Veolia. Zapraszamy pracowników do angażowania się w działania na rzecz poprawy stanu środowiska, zachowania bioróżnorodności oraz umożliwiamy im realizację własnych inicjatyw na rzecz lokalnych społeczności.

Tworzymy zielone miejsca na terenie różnych placówek społecznych, pozwalających obecnym i przyszłym jego mieszkańcom czerpać z bogactwa przyrody w mieście.
Promujemy ideę miejskiego pszczelarstwa. Każdego roku w ramach wolontariatu pracowniczego, wspólnie z pracownikami i naszymi interesariuszami budujemy ule i zakładamy miejskie pasieki.
Rozwijamy zaangażowanie społeczne pracowników, wspierając ich inicjatywy na rzecz lokalnych społeczności. Nawiązujemy współpracę z lokalnymi organizacjami, z którymi wspólnie realizujemy projekty wolontariackie.