O nas

Fundacja Veolia Polska została powołana w 2015 roku i od tego momentu koncentruje swoje działania na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Swoje wsparcie Fundacja kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Mottem działalności Fundacji jest: Współpraca w dobrym klimacie

Fundacja Veolia Polska jest fundacją korporacyjną działającą od 2015 roku. Swoje wsparcie kieruje do społeczności lokalnych na terenie działania spółek grupy Veolia w Polsce. Działalność Fundacji Veolia Polska koncentruje się na wzmacnianiu współpracy międzysektorowej, wspieraniu projektów dedykowanych społecznościom lokalnym i poprawie jakości ich życia w obszarach związanych ze zrównoważonym rozwojem. Zgodnie z mottem "Współpraca w dobrym klimacie", we współpracy z miastami realizuje działania na rzecz ochrony środowiska, bioróżnorodności, edukacji ekologicznej i innowacji społecznych.  

 

Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez:

  • działanie na rzecz ochrony środowiska prowadząc edukację ekologiczną w szczególności dzieci i młodzieży, organizowanie, wspieranie i finansowanie akcji społecznych, seminariów, sympozjów, konferencji, konkursów, szkoleń oraz innych form szerzenia wiedzy z zakresu zrównoważonego rozwoju,
  • promocję i organizację wolontariatu, w tym wolontariatu pracowniczego służącego realizacji celów statutowych Fundacji,
  • pomoc osobom w trudnej sytuacji życiowej m.in. organizowanie pomocy społecznej z udziałem wolontariuszy, poprzez współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i ośrodkami pomocy społecznej,
  • organizowanie pomocy stypendialnej dla dzieci i młodzieży uzdolnionej, znajdującej się w trudnej sytuacji materialnej,
  • współpracę z innymi organizacjami pozarządowymi i instytucjami, których działalność jest zbieżna z celami Fundacji.