Start konkursu grantowego „Wspólnie dla środowiska”

Fundacja Veolia Polska przekaże 15 000 zł na projekty związane z ochroną środowiska i aktywizacją mieszkańców Miasteczka Śląskiego w działania na rzecz środowiska na terenie miasta. Konkurs grantowy, organizowany wspólnie przez Fundację Veolia Polska i Urząd Miasta Miasteczko Śląskie, jest skierowany do nieformalnych grup mieszkańców, lokalnych organizacji społecznych, jednostek samorządowych i innych instytucji publicznych działających na terenie miasta. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 3 sierpnia 2018 r.

Ogłoszenie konkursu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które wskazały na to, że z punktu widzenia lokalnej społeczności najistotniejsze kwestie związane z ochroną środowiska w Miasteczku Śląskim jest potrzeba szerokiej edukacji ekologicznej, obejmującej również dorosłych i dalszy rozwój infrastruktury wspierającej ochronę środowiska i zdrowy styl życia mieszkańców.
 
Celem konkursu jest zaangażowanie mieszkańców, lokalnych organizacji i instytucji w działania ekologiczne na rzecz Miasteczka Śląskiego
i jego najbliższej okolicy. Najlepsze projekty, które będą odpowiadały na lokalne wyzwania i będą miały szansę przynieść korzyści jego mieszkańcom, otrzymają granty na realizację.
 
Komisja konkursowa będzie w szczególności premiować zgłoszenia realizowane w partnerstwie z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi czy nieformalnymi grupami mieszkańców. Laureaci konkursu będą mogli otrzymać wsparcie merytoryczne
i mentoringowe przy realizacji swoich projektów.
 
Program lokalnych inwestycji społecznych jest bardzo dobrą płaszczyzną dialogu międzysektorowego. Wiedza i doświadczenie władz miasta, biznesu oraz organizacji reprezentujących mieszkańców są dla nas bezcenne. Konkurs "Wspólnie dla środowiska" Fundacji Veolia Polska skumuluje najciekawsze projekty obrazujące potrzeby mieszkańców Miasteczka Śląskiego. Przyznane granty pomogą  w realizacji tych propozycji,
ale najważniejszy będzie efekt końcowy, czyli wymierne efekty zarówno dla środowiska naturalnego jak i lokalnego. 
- powiedziała Anna Tronina, Członek Zarządu Fundacji Veolia Polska.
 
W czasie organizacji i realizacji konkursu Fundacja współpracuje z Urzędem Miejskim, który jest współorganizatorem przedsięwzięcia.
Środowisko naturalne jest naszym wspólnym dobrem i wspólnym dziedzictwem. Jesteśmy zobowiązani do chronienia go w trosce o zdrową przyszłość i jak najlepszą jakość życia mieszkańców Miasteczka Śląskiego. Dlatego od lat kładziemy nacisk nie tylko na likwidację zagrożeń środowiskowych czy inwestycje w proekologiczną infrastrukturę, ale też dbamy o to, by mieszkańcy naszej gminy w poczuciu współodpowiedzialności za środowisko aktywnie włączali się w jego ochronę. Cenimy wszystkie inicjatywy, które mobilizują lokalną społeczność
do angażowania się w działania nie tylko na rzecz obecnych mieszkańców, ale i przyszłych pokoleń. 
– Krzysztof Nowak, Burmistrz Miasta Miasteczko Śląskie.
 
Zasady Konkursu
 
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy do 3 sierpnia 2018 r. na adres: [email protected]. Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem konkursu są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim
(www.miasteczko-slaskie.pl) oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (mok.miasteczko-slaskie.pl).
 
Prawidłowo wypełnione wnioski będą oceniane przez komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Fundatora, Fundacji Veolia Polska, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim, oraz ekspert ds. lokalnego rozwoju z Forum Odpowiedzialnego Biznesu.
Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 24 sierpnia 2018 r. na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Miasteczku Śląskim (www.miasteczko-slaskie.pl) oraz na stronie internetowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Miasteczku Śląskim (mok.miasteczko-slaskie.pl).
 
Kontakt: [email protected], (+48) 22 118 46 97