Rusza konkurs grantowy Fundacji Veolia Polska: „Pionki – nasze środowisko, nasze życie”

Fundacja Veolia Polska przekaże 15 000 zł na projekty związane z ochroną środowiska i aktywizacją mieszkańców Pionek w działania na rzecz środowiska na terenie miasta. Konkurs grantowy, organizowany wspólnie przez Fundację Veolia Polska i Urząd Miasta Pionki, jest skierowany do nieformalnych grup mieszkańców Pionek, lokalnych organizacji społecznych, jednostek samorządowych i innych instytucji publicznych działających na terenie miasta. Zgłoszenia konkursowe będą przyjmowane do 13 lipca 2018 r.

Ogłoszenie konkursu zostało poprzedzone konsultacjami społecznymi, które wskazały na to, że z punktu widzenia lokalnej społeczności najistotniejsza kwestia związana z ochroną środowiska w Pionkach to potrzeba szerokiej edukacji ekologicznej, obejmującej również dorosłych, szczególnie w zakresie tematyki związanej  z recyklingiem.
 
Celem konkursu jest zaangażowanie mieszkańców, lokalnych organizacji i instytucji w działania ekologiczne na rzecz Pionek i okolicy. Najlepsze projekty, które będą odpowiadały na lokalne wyzwania i będę miały szansę przynieść korzyści jego mieszkańcom, otrzymają granty na realizację.
 
Komisja konkursowa będzie w szczególności premiować zgłoszenia związane z recyklingiem oraz takie, które będą mogły być kontynuowane
po zakończeniu konkursu. Wysoko punktowane będą również zgłoszenia realizowane w partnerstwie z innymi organizacjami społecznymi, instytucjami publicznymi czy nieformalnymi grupami mieszkańców. Laureaci konkursu będą mogli otrzymać wsparcie merytoryczne
i mentoringowe przy realizacji swoich projektów.
 
- Przyczynianie się do rozwoju lokalnego, poprzez wspieranie samorządów w edukacji na temat ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju,
to jedne z kluczowych celów Fundacji Veolia Polska –
mówi Izabela Rakuć-Kochaniak, Członek Zarządu Fundacji. – Mamy nadzieję, że dzięki realizowanemu w Pionkach konkursowi będziemy mogli zainspirować lokalną społeczność do ciekawych i wartościowych działań.  Chcielibyśmy, aby przyczyniły się one do poprawy jakości życia mieszkańców i zintegrowały ich wokół ważnych dla niej spraw.
 
Fundacja Veolia Polska przykłada dużą wagę do angażowania lokalnej społeczności w podejmowane przez siebie działania. – Taka współpraca jest dla nas szczególnie ważna, nikt bowiem nie ma lepszej wiedzy o tym, jakie są rzeczywiste potrzeby mieszkańców i w jaki sposób powinny one zostać adresowane – przekonuje Izabela Rakuć-Kochaniak. - Tak samo jest w przypadku Pionek.
 
W czasie organizacji i realizacji konkursu Fundacja współpracuje z Urzędem Miasta, który jest współorganizatorem przedsięwzięcia. - Środowisko naturalne jest naszym wspólnym dobrem i wspólnym dziedzictwem. Z jednej strony, stanowi ogromny kapitał naszego miasta,
z drugiej zaś, olbrzymią odpowiedzialność
. Dzięki takim inicjatywom możemy nie tylko przypomnieć mieszkańcom Pionek i jego okolic
o naszym wspólnym zobowiązaniu, jakim jest troska o środowisko naturalne, ale także możemy ich aktywnie zachęcić do zaangażowania się
w słuszne i pożyteczne działania
– mówi Jolanta Sarnecka-Buczek, Zastępca Burmistrza Miasta Pionki.
 
 
Zasady Konkursu
 
Aby wziąć udział w konkursie należy przesłać formularz zgłoszeniowy do 13 lipca 2018 r. na adres: [email protected]. Formularz zgłoszeniowy wraz z regulaminem konkursu są dostępne na stronie Urzędu Miasta Pionki: http://www.pionki.pl/
 
Prawidłowo wypełnione wnioski będą oceniane przez komisję konkursową, w której skład wejdą przedstawiciele Fundatora, Fundacji Veolia Polska, przedstawiciele Urzędu Miasta Pionki, oraz ekspert zewnętrzny.
 
Lista zwycięskich projektów zostanie opublikowana 27 lipca 2018r. na stronie http://www.pionki.pl/
 
 
Kontakt: [email protected], (+48) 22 118 46 97