Rekrutacja do Szkoły Liderów Miast w Łomży

Ruszyła rekrutacja do czwartej edycji programu Szkoła Liderów Miast, który realizowany będzie w Łomży. Do programu zakwalifikowanych będzie 12-16 osób, którzy aktywnie włączają się w życie miasta i są przedstawicielami samorządu, organizacji społecznych i biznesu. Organizatorami programu są Fundacja Veolia Polska i Fundacja Szkoła Liderów. Program realizowany jest we współpracy z Miastem Łomża i objęty jest honorowym patronatem Prezydenta Łomży - Mariusza Chrzanowskiego.

29. marca odbyła się inauguracja programu Szkoła Liderów Miast z udziałem przedstawicieli władz miasta oraz organizatorów.  W imieniu władz miasta, list intencyjny podpisał Andrzej Stypułkowski, zastępca prezydenta Łomży. 

Do programu zapraszamy wszystkich mieszkańców Łomży, którzy działają na rzecz miasta, chcą rozwijać swoje umiejętności przywódcze oraz kompetencje w zakresie wiedzy o mieście. Szukamy osób, które angażują się w zagadnienia związane z rozwojem miasta i chcą zwiększać swój wpływ na realne zmiany w otoczeniu, a także są otwarte na dialog i międzysektorową współpracę.

Uczestnictwo w programie jest bezpłatne. Rekrutacja trwa do 23 kwietnia.
 
FORMULARZ REKRUTACYJNY
Regulamin programu

Dla kogo?
Program Szkoła Liderów Miast skierowany jest do pełnoletnich  mieszkańców miasta Łomży, którzy są przedstawicielami trzech sektorów (PUBLICZNEGO, PRYWATNEGO
I POZARZĄDOWEGO/ OBYWATELSKIEGO) i mają wyraźny wpływ na rozwój miasta w różnych obszarach: kultury, edukacji, sportu, gospodarki, przedsiębiorczości, administracji, prawa, dziedzictwa, zdrowia, innowacji, ekologii i środowiska, społeczeństwa obywatelskiego, równouprawnienia, turystyki i in. W ramach projektu zrekrutowanych zostanie ok. 12-16 osób. Grupa będzie różnorodna pod kątem reprezentacji interesów, poglądów, płci, wieku.
 
Link do formularza: 
https://bit.ly/2TPRrf9
 
Przebieg rekrutacji:
Rekrutacja do programu Szkoła Liderów Miast wymaga wypełnienia formularza zgłoszeniowego oraz przesłania listu polecającego na adres [email protected] w terminie określonym poniżej. Zgłoszenia nadesłane po terminie nie będą uwzględniane. Osoby biorące udział w rekrutacji zostaną poinformowane o jej wynikach mailowo. Pełna lista uczestników i lista rezerwowa zostanie opublikowana na stronie internetowej Fundacji Szkoła Liderów i Fundacji Veolia Polska.

29 marca – 23 kwietnia 2019                      Przyjmowanie zgłoszeń i listów polecających
13 maja                                                               Ogłoszenie listy zakwalifikowanych osób i listy rezerwowej
 
Harmonogram Programu:
27-29 czerwca 2019                                        Inauguracja programu w Łomży oraz I zjazd
6 – 7 września 2019                                        II zjazd (miejsce: Łomża)
27 – 28 września 2019                                   III zjazd (miejsce: Łomża)
wrzesień/październik                                    Spotkania z trenerem
8 listopada 2019                                              IV zjazd  + podsumowanie z udziałem władz
 
Kontakt
Agnieszka Kazimierska 
(22) 658 57 12,  [email protected]
 
Partnerem projektu jest Fundacja Veolia Polska oraz miasto Łomża.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmian w terminach i programie po uprzedniej konsultacji z uczestnikami.