RE:GENERACJA rezerwatu przyrody w Wilanowie

 „Re:Generacja” - partnerstwo na rzecz odnowy ekosystemu rezerwatu przyrody Morysin 

Centrum UNEP/GRID-Warszawa, Fundacja Veolia Polska oraz Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie podjęły współpracę na rzecz odnowy ekosystemu “Morysin”. Działania są dedykowane ratowaniu i czynnej ochronie ekosystemu Jeziora Wilanowskiego w Warszawie. 

 

Fot.  Paulina Paterek 

 

Re:Generacja czyli pokolenie przywracania

Ogłoszenie Dekady przez ONZ jest reakcją na spowodowany działaniami ludzi kryzys bioróżnorodności. Na całym świecie praktyki takie jak: wylesianie, regulacja rzek, budowa dróg, czy zanieczyszczenia, przyczyniają się do niszczenia środowiska naturalnego. Już nie tylko dobrostan, ale całe nasze istnienie zależy dziś od tego, czy uda nam się powstrzymać degradację ekosystemów. 

 

 

 

Działania Dekady na gruncie polskim realizowane są przez program Re:Generacja zainicjowany w tym roku przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Re:Generacja zaprasza do współpracy służby ochrony przyrody, biznes, samorządy i lokalne organizacje pozarządowe. Program propaguje rozwiązania oparte na naturze, mające ugruntowanie w wiedzy ekspertów. Dodatkowo, na stronie programu, udostępniamy angażujące narzędzia edukacyjne – wirtualne spacery po ekosystemach i escape-room z zagadkami na temat świata przyrody
Patrycja Adamska
dyrektor programowa Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Kluczowym komponentem planu Re:Generacji jest zaangażowanie firm, które roztoczą opiekę nad wybranymi ekosystemami i włączą się w niezbędne działania. Jako pierwszy polski partner od programu dołączyła Fundacja Veolia Polska, która od lat wspiera miasta w obszarze zrównoważonego rozwoju, kładąc szczególny nacisk na edukację ekologiczną mieszkańców we współpracy z samorządami oraz troskę o zasoby naturalne.

 

Fundacja Veolia Polska od lat wspiera miasta w obszarze zrównoważonego rozwoju, kładąc szczególny nacisk na edukację ekologiczną mieszkańców oraz troskę o zasoby naturalne. Stąd decyzja o zaangażowaniu się w działania na terenie Parku w Wilanowie. Ochrona bioróżnorodności, rewitalizacja przestrzeni miejskiej i zazielenianie miast to jedne z głównych obszarów naszych aktywności. Właśnie w ten sposób postrzegamy nowoczesny CSR – dbamy nie tylko o podnoszenie jakości życia mieszkańców, ale także działamy, często z partnerami z innych sektorów, na rzecz planety i jej najcenniejszych zasobów. Od tego, co zrobimy dzisiaj, zależy przecież dobrobyt następnych pokoleń.
Izabela Rakuć-Kochaniak
prezes zarządu Fundacji Veolia Polska

Planowane działania w obrębie ekosystemu Morysin

Działania realizowane będą w obszarach otuliny Rezerwatu Morysin oraz samego Rezerwatu. Obszar Zatoki Północnej Jeziora Wilanowskiego kształtował się pod wpływem licznych wylewów, w wyniku czego żyzne namuły utworzyły unikatowe środowisko lasów łęgowych doliny Wisły, podlegające dziś ochronie czynnej. Występują tu liczne drzewa pomnikowe, bogata fauna i flora (m.in. dzięcioł czarny). Obecne są relikty historycznej XIX-wiecznej kompozycji krajobrazowej. Teren ten należy do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu; znajdują się tu również liczne cenne obiekty wpisane do Rejestru Zabytków.

Dawniej Zatoka Północna stanowiła odrębny zbiornik służący jako miejsce na ścieki. Obecnie jest to obiekt połączony z Jeziorem Wilanowskim. Głównymi zagrożeniami dla Zatoki Północnej Jeziora Wilanowskiego są zanieczyszczenie wód powierzchniowych i gruntowych, przemiana szaty roślinnej oraz zmiany zachodzące w bioróżnorodności fauny, związane ze wzmożonym oddziaływaniem ludzi. Ograniczona wymiana wody powoduje w okresie letnim rozwój glonów i ustępowanie roślinności zanurzonej. Niezbędne jest przeprowadzenie rekultywacji połączonej z re-naturalizacją tego obszaru.

Fot. Materiały Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie

 

Konieczna jest odnowa zdegradowanej części zbiornika oraz etap zatrzymania procesów rozrostu glonów. Planowane działania ochronne wymagać będą regularnego, wieloletniego zaangażowania. Ich celem będzie zachowanie w stanie naturalnym cennych siedlisk łęgowych i starorzecza Wisły wraz ze znajdującymi się na tym terenie zabytkami, jako walorami kulturowymi podnoszącymi wartości krajobrazowe miejsca, które stanowi część Pomnika Historii i Wilanowskiego Parku Kulturowego. Niezbędne jest także podjęcie działań informacyjno-edukacyjnych oraz współpracy w celu redukowanie inwestycji budowlanych w otulinie rezerwatu.

Mamy szczerą nadzieję, że projekt Re:Generacja zainicjowany we współpracy z Fundacją Veolia Polska oraz UNEP/GRID Warszawa jest pierwszym etapem naszej przyszłej współpracy. Rozpoczynamy dziś wartościowe i niezbędne dla środowiska działania, a zarazem włączamy je w nasze muzealne starania w zakresie odtwarzania zasobów o wysokich walorach naturalnych. To podstawowe założenie naszego programu opieki nad dziedzictwem kulturowym i środowiskowym, który wraz z szeroko zakrojoną edukacją i podnoszeniem powszechnej świadomości społecznej dotyczącej przyrody systematycznie tworzy Muzeum Kultury i Natury
Paweł Jaskanis
dyrektor Muzeum Pałacu Króla Jana III Wilanowie.

Międzysektorowa współpraca z korzyścią dla mieszkańców

Działania na terenie Wilanowa są możliwe dzięki międzysektorowej współpracy Muzeum Jana III Sobieskiego w Wilanowie, UNEP/GRID-Warszawa oraz Fundacji Veolia Polska. Dzięki zaangażowaniu wszystkich będzie możliwe osiągnięcie wielowymiarowych efektów środowiskowych, a rewitalizacja rezerwatu Morysin stanie się flagowym projektem na rzecz ochrony i odtworzenia istniejących ekosystemów w Warszawie. 

Współpraca została przypieczętowana listem intencyjnym podpisanym przez wszystkich partnerów projektu: Pawła Jaskanisa, dyrektora Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Marię Andrzejewską, dyrektor generalną Centrum UNEP/GRID-Warszawa oraz Agatę Mazurek-Bąk, członkinię zarządu i dyrektor personalną Grupy Veolia w Polsce, i Izabelę Rakuć-Kochaniak, prezesa zarządu Fundacji Veolia Polska.

Fot. Paulina Paterek 

 

Dołącz do #ReGeneracji 

Każdy możesz włączyć się w działania na rzecz odnowy ekosystemów.

Więcej informacji na stronie: www.Re.Generacja.org