Przywództwo w samorządzie

Przywództwo w samorządzie. Odporni liderzy – odporne miasta

Od 2017 roku Fundacja Szkoła Liderów i Fundacja Veolia Polska z powodzeniem realizują program Szkoła Liderów Miast, skierowany do liderów samorządu, organizacji pozarządowych i biznesu z wybranych miejscowości, którzy wspólnie przechodzą kurs liderski i wiedzy o mieście, by następnie razem, ponad podziałami, wypracowywać rekomendacje i wskazówki dla władz swoich miast, a następnie wdrażać pomysły w życie. Dotychczas program odbył się w 12 miastach w całej Polsce, a w gronie absolwentów jest już 140 osób.

Z początkiem 2020 roku, aby rozwinąć działania skierowane do liderów miejskich, powstała koncepcja specjalnego programu dedykowanego przedstawicielom władz miejskich - osobom o największym wpływie, pod nazwą “Przywództwo w samorządzie”.  Jego celem jest budowanie odporności miast na kryzysy poprzez rozwój umiejętności przywódczych ich liderów oraz pogłębienie wiedzy na temat urban resilience (odporności miejskiej) pod kątem wyzwań zdrowotnych, ekonomicznych, społecznych i środowiskowych. Istotą przedsięwzięcia jest też rzeczywista wymiana doświadczeń i sprawdzonych rozwiązań problemów systemowych odbywająca się między kierownictwem miast, a którą umożliwia praca warsztatowa wykorzystywana w cyklu szkoleniowym.

W tegorocznym projekcie, odbywającym się pod patronatem Związku Miast Polskich, udział weźmie 35-40 osób piastujących kluczowe, dla działania samorządu, stanowiska (burmistrzowie, prezydenci, zastępcy, skarbnicy, sekretarze, szefowie kluczowych departamentów, kierownictwo Rad Miejskich) z 10 zaproszonych miast.  

Zakres merytoryczny

PRZYWÓDZTWO I STRATEGIA

  • Przywództwo w mieście
  • Lider w czasie kryzysu – o stylach przywództwa
  • Analiza przywódczego potencjału – Extended DISC
  • Komunikacja i praca w zespole w sytuacji kryzysu

ELASTYCZNE MIASTO ODPORNE NA KRYZYSY

  • Indeks odporności miejskiej
  • Ekonomia i społeczeństwo
  • Środowisko i infrastruktura
  • Zdrowie i dobrobyt

Składowe programu

  • 8 spotkań on-line (2,5-3 h)
  • 1 spotkanie wyjazdowe (8-10 h)

 

* W 2013 roku powstała inicjatywa 100 Resilient Cities (100RC), w ramach której panel ekspertów opracował fundamenty odpornych miast opartych na czterech filarach: przywództwo i strategia, infrastruktura i środowisko, dobrobyt i zdrowie oraz ekonomia i społeczeństwo. Stanowią one ramy programowe “Przywództwa w samorządzie”.

Urban/city resilience to zdolność miasta do radzenia sobie ze zmianami, jego odporność na zdarzenia niszczące (katastrofy naturalne, kryzysy, problemy społeczno-ekonomiczne) oraz umiejętność regeneracji poprzez wdrażanie innowacyjnych rozwiązań. Umożliwia rozwiązywanie problemów w sposób, który nie tylko zapewnia powrót do codziennej działalności po kryzysie, ale gwarantuje także – dzięki uczeniu się i wyciąganiu wniosków – długookresowy rozwój. Wymaga włączającego, spójnego i wszechstronnego przywództwa. Daje szansę na to, żeby spojrzeć na miasta jak na złożone ekosystemy, uwzględniając ich wielowymiarowy charakter, potencjał rozwojowy, a także zwracając uwagę na dynamikę zakłóceń i kryzysów. Pozwala także zrozumieć i przewidzieć trajektorie zmian, umożliwiając jednocześnie budowę mechanizmów, które mogą im zapobiegać lub je niwelować.

Źródło: https://www.cityresilienceindex.org/#/

 

Program odbywa się w ramach projektu Szkoła Liderów Miast, wspólnej inicjatywy Fundacji Veolia Polska i Fundacji Szkoła Liderów.