Fundacja Veolia Polska na Dniach ONZ

Fundacja Veolia Polska, partner główny UN Day 2018, została zaproszona przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa do współtworzenia programu obchodów Dnia Organizacji Narodów Zjednoczonych w Polsce. Tematem spotkania, które miało miejsce 25. października w Centrum Nauki Kopernik, była edukacja dla zrównoważonego rozwoju. Podczas warsztatów i dyskusji panelowej, Fundacja miała okazję podzielić się swoimi doświadczenia w zakresie edukacji młodzieży i nowoczesnych technologii w edukacji.

Uczestnicy warsztatów prowadzonych przez Fundację, rozmawiali o identyfikacji potrzeb młodzieży w kontekście efektywnego planowania projektów edukacyjnych i współtworzenia efektywnych rozwiązań ekologicznych dla miast. Podczas warsztatów skupiliśmy się na lokalnej perspektywie edukacji młodzieży i wyzwań, jakie stoją przed współczesnymi miastami w ich dążeniu do zrównoważonego rozwoju. Wskazaliśmy na konieczność rozpoznania lokalnego rynku społecznego i ekologicznego, szczegółowe rozpoznanie potrzeb młodzieży i środowisk lokalnych, dialog społeczny oraz procesy partycypacyjne. Współtworzone z partnerami z różnych sektorów programy edukacyjne powinny bowiem stanowić ofertę odpowiadającą na potrzeby młodzieży, ale i miast. Nasze sprawdzone pomysły na zachęcenie młodzieży do współtworzenia zrównoważonych miast przyszłości to np. ekologiczne gry komputerowe i innowacyjne narzędzia edukacyjne, materiały inspiracyjne dla nauczycieli, angażowanie młodzieży w planowanie rozwiązań dla miast i włączanie ich w procesy partycypacyjne czy też lokalne konkursy grantowe łączące różne pokolenia i sektory.
 
Po sesjach warsztatowych odbyła się debata panelowa „Edukacja dla zrównoważonego rozwoju”, z udziałem przedstawicieli administracji publicznej, biznesu i edukacji. Uczestnicy rozmawiali o zaletach formalnej i nieformalnej edukacji ekologicznej oraz roli środowiska biznesowego w tej dziedzinie. Zwrócono uwagę na to, że edukacja powinna obejmować nie tylko uczniów, lecz także nauczycieli, samorządowców i lokalne społeczności.

Nasze działania wpisują się w realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ (Sustainable Development Goals). Choć wybraliśmy sobie trzy główne cele, łączącym je mianownikiem jest partnerska współpraca, którą traktujemy jako drogowskaz dla naszych projektów i działań naszych interesariuszy. Dzięki temu poznajemy środowiska lokalne z wielu perspektyw i możemy je lepiej zrozumieć. Uważamy, że zrozumienie lokalnych potrzeb, zasobów i potencjałów jest niezbędne w kontekście odpowiedzi na wyzwania współczesnych miast. Dlatego też tworząc projekty edukacyjne, zachęcamy młodzież do współtworzenia miast przyszłości, gwarantując im jednocześnie wsparcie finansowe na realizację projektów, a także wsparcie merytoryczne ze strony Urzędów Miast – powiedziała Izabela Rakuć-Kochaniak, członek Zarządu Fundacji Veolia Polska. 

Zwieńczeniem wydarzenia było wręczenie wyróżnień firmom zaangażowanym w Partnerstwo SDG’s „Razem dla środowiska”, którego celem jest tworzenie jak najlepszych warunków dla realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ w Polsce. Fundacja Veolia Polska została wyróżniona za aktywny udział w działaniach Partnerstwa i skuteczne programy edukacyjne.

UN Day zostało zorganizowane przez Centrum UNEP/GRID-Warszawa. Współorganizatorem spotkania była firma Samsung, a partnerami głównymi Fundacja Veolia Polska  oraz Grupa Żywiec S.A.